حراست

تعداد بازدید:۴۰

     واحد حراست

 مسئول واحد : مهدی بلوچ ثابت

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد حراست

۱- نظارت برواحدهای محیطی در حوزه های حفاظت فیزیکی ، پرسنلی ، اسناد ،IT و....

۲- رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و پرسنل و برخورد با آن مطلبق دستور

۳- اشراف اطلاعاتی بر محیط

۴- نظارت بر حوزه انتظامات شبکه و بیمارستان

۵- نظارت بر اجرای صحیح قانون جاری سیستم

۶- برخورد قانونی با هنجارشکنی در سیستم

۷- نظارت بر اجرای صحیح کلیه جلسات و همایشها و .....درسیستم

۸- بازدیدهای محیطی

۹- نظارت بر حسن انجام کار سرایداران در جهت حفاظت از اموال دولتی

شماره نماس:

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹