میز خدمت

تعداد بازدید:۹۲۴

مدیریت امور مالی

مدیریت امور پشتیبانی وخدمات رفاهی

مدیریت بودجه و برنامه ریزی

مدیریت سرمایه انسانی

گروه توسعه سازمان و تحول اداری

مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۱