نمایشگاه دفاع مقدس

نمایشگاه هشت سال دفاع مقدس و مدافعان سلامت

در ستاد دانشکده علوم پزشکی تربت جام