فضای سبز دانشکده

محوطه دانشکده علوم پزشکی  زمستان 1399