شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۷۱

شرح وظایف سرپرست گروه توسعه سازمان و تحول اداری:

 • برنامه ریزی و مشارکت در تدوین برنامه جامع راهبردی و عملیاتی دانشکده با همکاری و هماهنگی کلیه ارکان و واحدهای دانشکده
 • برنامه ریزی جهت تدوین شاخصهای مهم و کلیدی عملکردی همه واحدهای سازمانی با همکاری و هماهنگی مدیریت های ذیل معاونت توسعه و سایر مدیریت های ذیربط و همکاری موثر و ساختارمند با اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد در رابطه با ارزیابی عملکرد دانشکده
 • تدوین و به‌روزرسانی مستمر شرح وظایف و بازنگری و اصلاح فرآیندهای اداری کلیه واحدهای دانشکده جهت استقرار کامل دولت الکترونیک
 • انجام مطالعات مستمر و کار کارشناسی دقیق در خصوص ساختارهای سازمانی کارامد و پویا واحدهای تابعه متناسب با سیاست های ابلاغی و نیازهای سلامت جامعه
 • بررسی پیشنهادهای ادغام، انحلال و یا ایجاد واحدهای سازمانی و ارائه به هیأت‌امنا.
 • بررسی و نظارت بر امر انتصابات و ارتقاء و تنزل طبقه، ارتقاء رتبه، درج مدرک تحصیلی، سوابق تجربی کارکنان، با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به مهندسی و ارزیابی مشاغل
 •  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به مهندسی مشاغل در رابطه با آزمون های استخدامی و رعایت شرایط احراز مشاغل
 • تطبیق عناوین وسمت های درج شده در اتوماسیون اداری با تشکیلات مصوب
 • بازنگری در فرایند توانمندسازی مدیران و کارشناسان، با تاکید بر بررسی اثربخشی برنامه‌های آموزشی عمومی، کاربردی و تخصصی مبتنی بر شرح وظائف افراد و ارزیابی میزان تغییر رفتار و عملکرد ایشان بعد از آموزش های مربوطه
 • برنامه ریزی جهت اجرا، پایش و ارسال بازخورد در راستای راهبردهای تحول نظام اداری، با تاکید بر ارتقای چرخه بهره وری
 • نظارت بر عملکرد کمیته های شورای توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و ارائه گزارش عملکرد آن به شورای مذکور
 • برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهات و مدیریت دانش و ثبت تجارب و تدوین سازوکار استفاده از کمیته های مشورتی و نخبگانی در معاونت
 • برنامه ریزی و مشارکت در استقرار میز خدمت و تلاش در جهت شناسایی و رفع موانع و مشکلات مربوط به تکریم واقعی ارباب رجوع و اصلاح و ارتقای فرآیند مربوطه
 •  و انجام کلیه اموری که حسب شرایط، زمان و صلاحدید اینجانب به شما واگذار می شود.

 

شرح وظایف کارشناس توسعه و تحول سازمان:

- انجام سنجش بلوغ و ارائه گزارش ارزیابی مطابق دستورالعمل سنجش بلوغ مدیریت دانش و نماینده مدیریت دانش دانشکده

- ارزیابی شایســتگیها و توانمندیهای مدیران و دیگر افراد واجد شرایط برای تصدی پستهای مدیریتی 

- نظارت بر کلیه امور مهندســی مشــاغل و اجرای ضوابط انتخــاب و انتصاب و تغییر مدیران بر اساس ضوابط ابلاغی

- به روزرســانی بانک های اطلاعاتی مرتبط با مهندسی ســازمان، مهندسی مشاغل، برنامه ریزی عملیاتی و بانک اطاعات مدیران و ســایر بانک های اطاعاتی مرتبط با حوزه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.

- صدور ابلاغ های پرسنل براساس تشکیلات و چارت سازمانی

- همکاری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه.

- اطلاع رسانی و آگاه نمودن مجموعه سازمان نسبت به فرآیندها و روش های انجام کار.

- پویا نمودن سیستم اطلاع رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع.

-مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مربوط.

شرح وظایف کارشناس مهندسی مشاغل:

بررسی ونظارت بر ارتقا طبقه واحدهای تابعه دانشگاه

-تهیه صورتجلسات اعمال مدرک تحصیلی ، اعمال امتیاز ایثارگری، احتساب سنوات، انتصابات

-بررسی واقدام درخصوص ارتقاء کارکنان در رتبه های شغلی آنان

-بررسی شرایط احراز واعمال مدرک تحصیلی پرسنل قرارداد کار معین

-همکاری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

-پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی وقانونی کارمندان دانشگاه

-ارائه پیشنهاد درخصوص اختصاص رشته های تحصیلی جدید به رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل با توجه به ارتباط محتوایی آن

-همکاری وهمفکری با کارشناسان معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها ودستورالعمل های اداری مربوطه

-انجام مکاتبات با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد درخواستی

-همکاری با واحد استخدام در امر تهیه فرم شغل وشاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته های شغلی

 -شرکت در همایش، سمینارهای مربوطه وارائه گزارش به مسئولین ذیربط

-همکاری وانجام فعالیتهای لازم در مورد طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع وتصویب در مراجع ذیربط.

-انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم

-شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتهای و آموزشی در جهت ارتقا معلومات وتوانمند یهای شغلی وبکارگیری آن در انجام وظایف محوله

-نظارت بر کلیه امور مهندســی مشــاغل و اجرای ضوابط انتخــاب و انتصاب و تغییر مدیران بر اساس ضوابط ابالغی

-به روزرســانی بانک های اطاعاتی مرتبط با مهندسی مشاغل

-اطلاع رسانی و آگاه نمودن مجموعه سازمان نسبت به فرآیندها و روش های انجام کار

-پویا نمودن سیستم اطاع رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع

 

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱